Od založení kanceláře v roce 2004

Zajišťujeme ochranu Vašeho duševního vlastnictví od podání přihlášky po vymáhání práv z duševního vlastnictví soudní cestou.

Advokátní kancelář Zlín

Naše advokátní kancelář se sídlem ve Zlíně Vám poskytne
právní služby na území celé České republiky.

Zajistíme přihlášení ochranné známky
a průmyslového vzoru na území:

České republiky

U Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze s územní ochranou pro Českou republiku.

Evropské unie

U úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví v Alicante (EUIPO) s územní ochranou pro Evropskou unii.

Mezinárodně

U Mezinárodního úřadu Světové organizace duševního vlastnictví v Ženevě (WIPO) s územní ochranou pro zvolené státy, které jsou smluvními stranami příslušných mezinárodních dohod.

Ochranné známky

Ochranné známky

Co je ochranná známka?

Jakékoliv označení schopné grafického znázornění způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby (značka, logo, název společnosti/výrobku, etiketa, reklamní slogan, apod.).

Druhy ochranných známek

 • slovní – prostý text
 • obrazová – např. logo
 • kombinovaná – kombinace textu a loga (např. etiketa)
 • prostorová – např. tvar výrobku nebo jeho obal
Co poskytuje zápis ochranné známky
 • výlučné právo užívat ochrannou známku pro zapsané výrobky a služby
 • právo poskytnout licenci k užívání ochranné známky třetím osobám
 • právo bránit v užívání shodných / zaměnitelných označení v obchodním styku
 • dobu ochrany 10 let, možnos obnovy o dalších 10 let po časově neomezenou dobu
Územní ochrana

Státy, ve kterých ochranná známka požívá ochrany; zajistíme zápis s následující územní ochranou:

 • ČR – zápis u Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze
 • EU – zápis u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví v Alicante
 • ostatní vybrané státy světa – zápis u Mezinárodního úřadu Světové organizace duševního vlastnictví v Ženevě

Služby poskytované v oblasti ochranných známek

 • konzultace / porady
 • rešerše zápisné způsobilosti (vyhodnocení existence shodných/zaměnitelných ochranných známek či označení)
 • přihlášky ochranných známek + zastupování v řízeních o přihlášce před příslušným úřadem
 • komplexní správa ochranných známek – upozornění na uplynutí doby ochrany, obnovy doby ochrany
 • rešeršní služby (sledování přihlašovaných ochranných známek, upozornění na shodné / zaměnitelné přihlašované ochranné známky)
 • námitky proti přihlašovaným ochranným známkám + zastupování v řízeních o námitkách
 • správní žaloby proti rozhodnutím Úřadu průmyslového vlastnictví + zastupování v řízeních před správními soudy
 • vymáhání práv z ochranných známek – předžalobní výzvy, žaloby, zastupování v soudních řízeních (žalobce i žalovaného)
 • zápisy změn v rejstřících ochranných známek (převody, licence, apod.)
 • závazkové právo – smlouvy o převodu ochranných známek, licenční smlouvy, apod.
Průmyslové vzory

Průmyslové vzory

Co je průmyslový vzor?

Vzhled výrobku nebo jeho části – design (zejm. tvar výrobku, jeho barva, struktura, materiál či zdobení, apod.); průmyslový vzor musí být nový a musí mít individuální povahu.

Územní ochrana

Státy, kde ochranná známka požívá ochrany; zajistíme zápis s následující územní ochranou:

 • ČR – zápis u Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze
 • EU – zápis u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví v Alicante
 • ostatní vybrané státy světa – zápis u Mezinárodního úřadu Světové organizace duševního vlastnictví v Ženevě
Co poskytuje zápis průmyslového vzoru
 • výlučné právo užívat design chráněný zapsaným průmyslovým vzorem
 • právo udělit licenci k užití zapsaného průmyslového vzoru
 • právo bránit v užívání shodného či podobného designu jakékoliv třetí osobě – do rozsahu ochrany průmyslového vzoru spadá každý průmyslový vzor (design), který nevyvolá u informovaného uživatele odlišný celkový dojem
 • dobu ochrany 5 let s možností obnovy vždy o dalších 5 let (maximálně na celkovou dobu 25 let v ČR a EU; v případě mezinárodní přihlášky se maximální doba ochrany liší u jednotlivých zvolených států)

Služby poskytované v oblasti průmyslových vzorů

 • konzultace / porady
 • přihlášky průmyslových vzorů + zastupování v řízeních o přihlášce před příslušným úřadem
 • komplexní správa průmyslových vzorů – upozornění na uplynutí doby ochrany, obnovy doby ochrany
 • návrhy na výmaz průmyslových vzorů + zastupování v řízeních o výmaz
 • správní žaloby proti rozhodnutím Úřadu průmyslového vlastnictví + zastupování v řízeních před správními soudy
 • vymáhání práv z průmyslových vzorů – předžalobní výzvy, žaloby, zastupování v soudních řízeních (žalobce i žalovaného)
 • zápisy změn v rejstřících průmyslových vzorů (převody, licence, apod.)
 • závazkové právo – smlouvy o převodu průmyslových vzorů, licenční smlouvy, apod.

Ceny

Náklady na přihlášení ochranné známky či průmyslového vzoru tvoří:

Správní poplatky

Správní poplatky splatné přímo úřadu, u kterého je přihláška podávána – výše správních poplatků je závislá na řadě kritérií (území, pro které je požadována ochrana; počet tříd výrobků a služeb v případě přihlášky ochranné známky; počet průmyslových vzorů a jejich vyobrazení v případě přihlášky průmyslových vzorů)

Odměna

Odměna naší kanceláře za služby spojené s přihlášením ochranné známky či průmyslových vzorů – je sjednávána vždy individuálně dle předpokládané náročnosti konkrétního případu

Předpokládanou výši nákladů na podání přihlášky Vaší ochranné známky či Vašeho průmyslového vzoru sdělíme na požádání – využijte prosím kontaktní formulář.
Jsme plátci DPH – k odměně je vždy připočítána DPH v zákonné výši.

Tým

Mgr. Dagmar Ressová Maršíková

Mgr. Dagmar Ressová Maršíková

advokátka, patentová zástupkyně
advokatka@marsikova.cz

Ing. Irena Směšná

Ing. Irena Směšná

asistentka, absolventka zkoušek patentového zástupce
asistentka@marsikova.cz

nahoru